KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2021

Thứ ba - 15/02/2022 02:23
Nhằm tạo môi trường làm việc tích cực, thân thiện có ý nghĩa giúp cho nhân viên y tế có thể yên tâm, thoải mái phát huy, cống hiến hết khả năng, sức lực của mình cho Bệnh viện và người bệnh, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng tổ chức khảo sát để tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng của nhân viên y tế về các vấn đề liên quan đến môi trường công tác, làm việc.
KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2021
BÁO CÁO
Kết quả khảo sát sự hài lòng của NVYT về môi trường làm việc năm 2021
 

Thực hiện kế hoạch Cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2021 số: 31/KH-CTCLBV ngày 12 tháng 2 năm 2021;
Thực hiện chỉ đạo của BGĐ TTYT về việc định kỳ kiểm tra, đánh giá môi trường làm việc của nhân viên y tế nhằm cải thiện, tạo môi trường làm việc tích cực, thân thiện có ý nghĩa giúp cho nhân viên y tế có thể yên tâm, thoải mái phát huy, cống hiến hết khả năng, sức lực của mình cho bệnh viện và người bệnh, Phòng QLCL đã triển khai thực hiện trong Quý III năm 2021. Kết quả cụ thể như sau:
I. TỔNG QUAN THÔNG TIN VỀ ĐỢT KHẢO SÁT
1. Về thời gian tổ chức thực hiện
Đợt khảo sát bắt đầu thực hiện từ 07 giờ 00 phút  ngày 17/9/2021 cho đến hết 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2021, tổng cộng 05 ngày làm việc.
2. Về số lượng mẫu được chọn
Dựa theo báo cáo thực trạng nhân lực TTYT huyện Đoan Hùng tháng 9 năm 2021 của Phòng TCHC, số nhân lực hiện đang làm việc trực tiếp tại BV là 235 người (Không kể những người đang nghỉ phép, nghỉ chế độ hoặc đang trong quá trình được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ). Tổng số người thuộc diện khảo sát là: 235.
Số phiếu trả lời hợp lệ là: 235, đạt tỷ lệ: 100%.
3. Cách thức tính điểm
Tương ứng mức độ hài lòng hoặc nhận xét từ rất kém đến rất tốt, số điểm cho mỗi phương án trả lời được tính như sau với tổng cộng 41 nội dung:
          Điểm đối với mỗi nội dung:
          Rất không hài lòng hoặc rất kém:        00 điểm
          Không hài lòng hoặc kém:                  02 điểm
          Bình thường hoặc trung bình:             03 điểm
Hài lòng hoặc tốt:                              04 điểm
Rất hài lòng hoặc rất tốt:                    05 điểm.
3.1     Xếp loại:
           Loại Tốt:    Tổng số điểm 41 tiểu mục đạt 164 điểm trở lên;
           Loại Đạt:       Tổng số điểm 41 tiểu mục đạt:  123 đến dưới 163 điểm;
           Không đạt:  Tổng số điểm 41 tiểu mục đạt: dưới 123 điểm.
3.2 Chỉ số sự hài lòng của nhân viên Y tế: được tính bằng % số nhân viên Y tế có điểm bình quân của mỗi câu trả lời trong phiếu khảo sát lớn hơn hoặc bằng 4.
II. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
1. Chỉ số đánh giá chung
Sau khi tiến hành khảo sát, điểm trung bình cho mỗi phiếu trả lời  = 165,03 điểm.
Xếp loại môi trường làm việc toàn viện: Loại Tốt.
Chỉ số sự hài lòng của nhân viên Y tế = 97,63%.
2. Chỉ số hài lòng theo từng tiểu mục (Theo bảng đính kèm)
3. Chỉ số đánh giá theo từng nội dung
Theo mẫu phiếu khảo sát có tổng cộng 5 tiêu chí lớn để đo lường sự hài lòng của nhân viên Y tế về môi trường làm việc, cụ thể:
Tiêu chí: A. Sự hài lòng về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc (gồm 9 tiểu mục);
Tiêu chí: B. Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp (gồm 9 tiểu mục);
Tiêu chí: C. Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi (gồm 11 tiêu chí);
Tiêu chí: D. Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến (gồm 6 tiểu mục);
Tiêu chí: E. Sự hài lòng chung về MTLV (gồm 6 tiểu mục).
Như vậy với mỗi phiếu sẽ có tổng cộng 41 phương án được lựa chọn (có thể trùng nhau)  tương đương với 41 tiểu mục. Và với 172 phiếu sẽ có tổng cộng 7052 phương án trả lời. Áp dụng vào bảng dưới đây, ta sẽ có số liệu như sau:
a. Thống kê đánh giá sự hài lòng
SỐ PÁ CÓ MỨC ĐIỂM
   


TÊN NỘI DUNG
Rất hài lòng
(5 điểm)
Hài lòng
(4 điểm)
Bình thường
(3 điểm)
Không hài lòng
(2 điểm)
Rất không hài lòng
(0 điểm)
Số tương đối
(PÁ)
Tỷ trọng
(%)
Số tương đối
(PÁ)
Tỷ trọng
(%)
Số tương đối
(PÁ)
Tỷ trọng
(%)
Số tương đối
(PÁ)
Tỷ trọng
(%)
Số tương đối
(PÁ)
Tỷ trọng
(%)
A. Sự hài lòng về CSVC, điều kiện làm việc
(9 tiểu mục)
1269 82 216 14 47 3 15 1 0 0
B. Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp
(9 tiểu mục)
1207 78 232 15 62 4 46 3 0 0
C. Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi
(11 tiểu mục)
1419 75 340 18 57 3 75 4 0 0
D. Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập, thăng tiến
(6 tiểu mục)
712 69 310 30 10 1 0 0 0 0
E. Sự hài lòng chung về môi trường làm việc
(6 tiểu mục)
1012 98 10 1 10 1 0 0 0 0
TỔNG 5619 79,68 1108 15,7 186 2,63 136 1,95 0 0

Bảng 2: Kết quả nội dung KS theo số lượt chọn phương án trả lời  (đơn vị: Phiếu)

b. Về xếp hạng từng nội dung theo tỷ lệ hài lòng
STT NỘI DUNG TỶ LỆ RẤT HÀI LÒNG (%) TỶ LỆ HÀI LÒNG
(%)
1 E. Sự hài lòng chung về môi trường làm việc
(6 tiểu mục)
98 1
2 A. Sự hài lòng về CSVC, điều kiện làm việc
(9 tiểu mục)
82 14
3 B. Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp (9 tiểu mục) 78 15
4 C. Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi (11 tiểu mục) 75 18
5 D. Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập, thăng tiến (6 tiểu mục) 69 30
Bảng 3: Xếp hạng nội dung theo tỷ lệ hài lòng (đơn vị: %)
III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ
Môi trường làm việc đối với CBVCNLĐ (được tiếp cận là môi trường bên trong) bao gồm: cơ sở vật chất, tinh thần, chế độ chính sách, mối quan hệ giữa lãnh đạo đối với nhân viên và giữa nhân viên với nhân viên…Môi trường làm việc tốt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của CBVCNLĐ cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc TTYT xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị cần tập trung quan tâm. Với sự nỗ lực của toàn thể CBVCNLĐ TTYT trong việc phấn đấu cải thiện, xây dựng một môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh, chất lượng môi trường làm việc của TTYT đã có những thay đổi theo hướng tích cực. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ý kiến của nhân viên y tế về MTLV, tất cả 15 nội dung của phiếu khảo sát đều nhận được sự hài lòng cao của nhân viên Y tế bệnh viện với số phương án có người lựa chọn là RẤT HÀI LÒNG và HÀI LÒNG đạt tỷ lệ rất cao, chiếm 95,5% tổng số các nội dung được khảo sát. Trong khi đó, số phương án được người lựa chọn là KHÔNG HÀI LÒNG chỉ là 1,65% trên tổng số phương án, không có nhân viên Y tế nào lựa chọn phương án RẤT KHÔNG HÀI LÒNG ở tất cả các nội dung.
Trong năm vừa qua, TTYT đã có rất nhiều nỗ lực trong việc nhanh chóng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho cho nhân viên. Cụ thể,  đã bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản cho nhân viên làm việc như phòng làm việc, bàn, ghế, điện thoại, máy vi tính… và các văn phòng phẩm khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, để phát huy năng lực của CBVCNLĐ, tạo động lực, khích lệ sự sáng tạo, hết lòng vì công việc, BGĐ, Công đoàn TTYT và các phòng, ban có liên quan đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và pháp luật về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Lãnh đạo TTYT rất quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc xây dựng và phát triển đơn vị. Các quy hoạch, kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức về chuyên môn, nhiệm vụ, bồi dưỡng kiến thức, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình… Trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị cũng đã có quy định rõ ràng về chính sách khi cử cán bộ, công chức đi học như hỗ trợ học phí, tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ, công chức có thể vừa học vừa làm yên tâm công tác. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng để đơn vị có được đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị để đảm đương nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các cấp lãnh đạo, Công đoàn bệnh viện cũng rất quan tâm đến việc thực hiện các chính sách đối với các CBVCNLĐ thuộc diện gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, cán bộ, viên là người dân tộc thiểu số… trên cơ sở ây là những nội dung rất nhạy cảm trong công tác cán bộ.
Về mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, qua các nội dung của phiếu khảo sát có thể thấy, đội ngũ nhân viên TTYT đánh giá cao về khả năng, sự hòa đồng, gắn bó, sâu sát của đội ngũ lãnh đạo. Cụ thể, các nội dung về năng lực xử lý, điều hành, giải quyết công việc hiệu quả; Đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; Lãnh đạo quan tâm, tôn trọng, đối xử bình đẳng với các NVYT; Lãnh đạo lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp NVYT; Lãnh đạo phân công công việc phù hợp với chuyên môn đào tạo của nhân viên; Đồng nghiệp có ý thức hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ chung; Đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong công việc; Lãnh đạo động viên, khích lệ NV khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tiến bộ trong công việc đều có tỷ lệ hài lòng rất cao.
Đánh giá chung, ở tất cả các tiểu mục: “Cảm thấy tự hào khi được làm việc tại bệnh viện; mức độ hài lòng nói chung về lãnh đạo bệnh viện, tin tưởng vào sự phát triển của bệnh viện;  trong tương lai, sẽ gắn bó làm việc tại khoa, phòng và bệnh viện lâu dài; sự đánh giá về mức độ hoàn thành công việc tại bệnh viện; đạt được những thành công cá nhân khi làm việc tại bệnh viện” cũng đều có sự hài lòng cao. Cụ thể có 98% các phương án đều chọn RẤT HÀI LÒNG khi trả lời các nội dung trên.
IV. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN
1. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động nâng cao, cải thiện môi trường làm việc trong bệnh viện cũng còn tồn tại không ít hạn chế, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện nói chung cũng như sự hài lòng, quyền lợi của nhân viên Y tế nói riêng. Cụ thể:
Về cơ sở vật chất,  do sự hạn chế của nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản nên nhiều khoa, phòng vẫn thiếu vị trí, không gian làm việc cần thiết. Một số phòng ốc phục vụ nhân viên bị xuống cấp, hỏng hóc. Nhiều máy móc, trang thiết bị chưa đủ để phục vụ nhân viên y tế trong thực hiện công tác chuyên môn và các nhu cầu cá nhân cơ bản trong quá trình làm việc tại bệnh viện.
Về nhân lực, do sự khó khăn về nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ bác sỹ dẫn đến tình trạng một bộ phận nhân viên Y tế có lịch trực dày, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc cá nhân. Chế độ nghỉ dưỡng sau trực vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ.
Mức lương của một bộ phận người lao động tại bệnh viện hiện nay vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu chi tiêu tối thiểu cũng như chưa tương xứng với công sức lao động.
Một số công chức, viên chức chưa thật sự thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của ngành, nhận định trách nhiệm chưa rõ ràng nên đùn đẩy gây phiền hà cho người bệnh đồng thời ảnh hưởng đến sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể CBVCNLĐ bệnh viện. Đôi khi còn có thái độ cửa quyền, trì hoãn, thờ ơ gây khó khăn với đồng nghiệp trong khi thực hiện chuyên môn.
Vẫn tồn tại một số trường hợp vi phạm khác như giao tiếp ứng xử ở một vài cán bộ, viên chức, người lao động đôi khi chưa lịch sự, hoặc xưng hô thiếu tôn trọng đồng nghiệp; hút thuốc lá trong bệnh viện, uống rượu, bia trước khi đến cơ quan; không đeo bảng tên, nói chuyện cáu gắt, không thân thiện, cử chỉ thái độ làm mất hình ảnh đẹp đẽ, thân thiện của một người thầy thuốc trong ánh mắt người dân; chấp hành nội quy cơ quan chưa nghiêm túc, còn đi muộn về sớm, để xe không đúng nơi quy định; nhiều khoa phòng còn lãng phí điện nước...
         2. Nguyên nhân  
Do sự hạn chế về nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị, đi kèm với sự khó khăn về cơ chế, thủ tục khi thực hiện các hoạt động mua sắm, mở rộng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị.
Ý thức trách nhiệm của một vài cá nhân chưa thật cao, nên đôi khi có những hành vi cư xử không đúng mực gây bức xúc cho đồng nghiệp, mất đoàn kết trong nội bộ các khoa, phòng.
Sự khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ bác sỹ.
Vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể khác trong việc quan tâm, động viên tình thần, hỗ trợ vật chất đến các nhân viên Y tế có hàn cảnh khó khăn còn chưa tốt.
Lãnh đạo bệnh viện mặc dù có quan tâm đến nâng cao đời sống vật chất cho nhân viên nhưng thu nhập của họ vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội cũng là yếu tố gây xao nhãng về thái độ giao tiếp, ứng xử.
3. Các vấn đề cần ưu tiên cải tiến thời gian tới
          Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho các hoạt động chuyên môn cũng như đáp ứng các nhu cầu cần thiết theo nội quy, quy chế của nhân viên Y tế trong quá trình làm việc.
Tăng cường kiểm tra, giám sát (đột xuất hoặc định kỳ) trong toàn TTYT thông qua phòng tiếp dân, hộp thư góp ý, đường dây nóng, góp ý trực tiếp với Ban Giám đốc, phiếu khảo sát, sinh hoạt hội đồng người bệnh định kỳ, cách giao tiếp hàng ngày của nhân viên qua công việc về tinh thần đoàn kết, thái độ giao tiếp, làm việc của nhân viên Y tế đối với bệnh nhân và đồng nghiệp. Đảm bảo phát hiện và xử lý nhanh chóng các vụ việc có thể gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường làm việc.
Dán các khẩu hiệu, biểu ngữ liên quan đến giao tiếp ứng xử tại các khoa, phòng giúp nhắc nhở nhân viên khi làm nhiệm vụ. Tiếp tục xây dựng các tiêu chí cụ thể như đánh giá và xét bình bầu A, B, C hàng tháng.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho toàn thể viên chức, nhất là các viên chức thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với người bệnh và gia đình người bệnh.
Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút Y bác sỹ giỏi về công tác tại bệnh viện, nhằm tăng cường đội ngũ nhân viên Y tế có chuyên môn, đạo đức, đặc biệt là bác sỹ, nhằm giải quyết triệt để bài toán thiếu nhân lực trong hoạt động khám, chữa bệnh.
Tóm lại, xây dựng môi trường làm việc tốt là một trong những nội dung, nhiệm vụ hàng đầu mà cơ quan, tổ chức hay đơn vị phải quan tâm thực hiện; có môi trường làm việc tốt thì mỗi cá nhân CBVCNLĐ mới có điều kiện làm việc tốt, phát huy khả năng của mình, chung sức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị cần tạo những điều kiện cần thiết để CBVCNLĐ tiếp cận với môi trường bên ngoài về trình độ công nghệ, khoa học - kỹ thuật… nhằm theo kịp với tình hình kinh tế, xã hội đang ngày một phát triển. Đồng thời việc đảm bảo thu nhập ở mức tương xứng với công sức mà CBVCNLĐ đã bỏ ra là cần thiết nhằm tạo động lực, phát huy sự sáng tạo của đội ngũ CBVCNLĐ trong công việc.
          Trên đây là báo cáo về kết quả đợt khảo sát sự hài lòng của của CBVCNLĐ TTYT huyện Đoan Hùng về môi trường làm việc năm 2021, kính Ban Giám đốc bệnh viện xem xét, nhanh chóng đưa ra các phương án cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đảm bảo tạo môi trường làm việc tích cực, thân thiện có ý nghĩa giúp cho nhân viên y tế có thể yên tâm, thoải mái phát huy, cống hiến hết khả năng, sức lực của mình cho bệnh viện và người bệnh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây